ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 พ.ย.61 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ น.ส.พิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด (บุรีรัมย์) จัดอบรม ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังใน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จำนวนเกษตรกร 160 ราย ให้รับทราบและเฝ้าระวังโรคดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์