ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3  เมษายน 2562 นายจักรพรรดิ์  วุ้นสีแซง  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  มอบหมายให้นายสวัสดิ์  สมสะอาด  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ  ได้จัดฝึกอบรม  สารวัตรเกษตรอาสา  ณ  ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดในพื้นที่ โดยมีนายสวัสดิ์  สมสะอาด  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้นำชุมชน เกษตรกร  ผู้นำ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 40 คน

อบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

วันที่ 7 มี.ค.62 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้  น.ส.พิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร    โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกและดูแลมันสำปะหลัง มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 20 ราย ณ ศาลากลางบ้านหมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่7 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (admin:nungning)

อบรมเกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการปลูกผักเเละเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

    

วันที่ 5 มี.ค.62 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการปลูกผักเเละเพาะเห็ดในถุงพลาสติก โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี น.ส.สุธาทิพย์ การรักษา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรูู้หัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีการปลูกผัก และนายพัทยา เทพเดช เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรสาธิตการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ณ บ้านเเท่นทัพไทย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ (admin:nungning)

ลงพื้นที่สร้างการรับรู้เรื่องหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)

วันที่ 6 ก.พ.62 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ น.ส.พิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ในนามศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ (admin:nungning)

ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 ม.ค.62 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.บุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยภายในงานจัดประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (admin:nungning)