จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์มอบหมายให้ นางสุทธิดา บูชารัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ศพก.อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 33 ราย (admin:nungning)