ร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และการใช้ปัจจัยทดแทนสารเคมี

วันที่ 24-25 ธ.ค. 61 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน พ.ร.บ. ศวพ.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ควา่มรู้เกษตรกรในงาน โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หัวข้อเรื่อง การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และการใช้ปัจจัยทดแทนสารเคมี ครั้งที่1 ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านโนนสวรรค์ อ.บ้านด่าน และ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักปลอดภัย อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ (admin:nungning)