อบรมเกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการปลูกผักเเละเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

    

วันที่ 5 มี.ค.62 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการปลูกผักเเละเพาะเห็ดในถุงพลาสติก โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี น.ส.สุธาทิพย์ การรักษา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรูู้หัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีการปลูกผัก และนายพัทยา เทพเดช เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรสาธิตการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ณ บ้านเเท่นทัพไทย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ (admin:nungning)