อบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

วันที่ 7 มี.ค.62 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้  น.ส.พิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร    โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกและดูแลมันสำปะหลัง มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 20 ราย ณ ศาลากลางบ้านหมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่7 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (admin:nungning)