ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3  เมษายน 2562 นายจักรพรรดิ์  วุ้นสีแซง  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  มอบหมายให้นายสวัสดิ์  สมสะอาด  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ  ได้จัดฝึกอบรม  สารวัตรเกษตรอาสา  ณ  ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดในพื้นที่ โดยมีนายสวัสดิ์  สมสะอาด  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้นำชุมชน เกษตรกร  ผู้นำ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 40 คน