ร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/ 2564 ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์