จัดอบรมเกษตรกร การใช้และเลี้ยงขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ภายใต้โครงการวิจัย การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกร การใช้และเลี้ยงขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ภายใต้โครงการวิจัย การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ โดยถ่ายทอดความรู้สาธิตและฝึกปฏิบัติ การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แมลงหางหนีบขาวงแหวน การผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง การผลิตและขยายเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส (ชีวภัณฑ์บีที) และเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส (ชีวภัณฑ์บีเอส) เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชและโรคพืชให้แก่เกษตรกร 40 ราย ณ กลุ่มผู้ปลูกผักบ้านแดงใหญ่ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์