ร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสุพรรณ แก้ววิจิตร์ นักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช มาตรฐานการผลิตพืช เข้าตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์เพื่อทดสอบการใช้แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ 9000-2564 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดสีเขียว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 10 แปลง