จัดการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสารวัตรเกษตรอาสา การเลือกซื้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และการควบคุมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ปุ๋ย วัตถุอันตรายทางกานเกษตร และเมล็ดพันธุ์ควบคุม) ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประชาสัมพันธ์เผยแพร่การใช้แอพลิเคชั่น รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร ให้แก่เกษตรกรสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้ง 23 อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์