ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวพิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตร โดยมีการบูรณาการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติมอบพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร แก่ผู้มารับบริการที่คลินิกพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ และมีผู้มารับบริการคำปรึกษาด้านพืชและรับพันธุ์พืช ณ จุดบริการคลินิกพืช หอประชุมที่ว่าการอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 250 คน