กิจกรรม รวมใจอาสาพัฒนาศูนย์ฯ

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม รวมใจอาสาพัฒนาศูนย์ฯ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ พื้นที่บริเวณรอบอาคารบริการวิชาการ บ้านพัก และโรงเรือนเพาะชำ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ อำเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อพก.)

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อพก.) โดยมีนายอนุพงษ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม และคณะอนุกรรมการฯ จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การผลิตชีวภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การผลิตชีวภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ โดยมีนางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ และบุคลากร ศวพ.บุรีรัมย์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในโอกาสนี้ได้มอบต้นกล้ากัญชาให้ประชาชน ครัวเรือนละ 2 ต้น ตาม “โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา กัญชง 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์” 📢📢 ประชาชนที่ประสงค์รับต้นกล้ากัญชาสามารถลงทะเบียนได้ที่เว๊บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร หรือตาม QR code ตามรูป ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถรับต้นกล้าได้ที่หน่วยงานที่ระบุไว้ตามที่ลงทะเบียน หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ โทร 044 617022

ร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายอำพล พรหมเมศร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายพัทยา เทพเดช เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภายในงานมีพิธีมอบผลผลิตภายในฟาร์ม ฯ ให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 10 คน และจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วนราชการ ร่วมกันปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณฟาร์ม ฯ

ร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ดังนี้ 1) เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ด้านหน้าหอพระพุทธสิหิงค์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(หลังเดิม) 2) เวลา 08.00 น.พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา และ 3) เวลา 16.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวพิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตร โดยมีการบูรณาการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติมอบพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร แก่ผู้มารับบริการที่คลินิกพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ และมีผู้มารับบริการคำปรึกษาด้านพืชและรับพันธุ์พืช ณ จุดบริการคลินิกพืช หอประชุมที่ว่าการอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 250 คน

โครงการฟาร์มตัวอย่างตัวอย่างตามพระราชดำริในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายอำพล พรหมเมศร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายพัทยา เทพเดช เจ้าพนักงานการเกษตร มอบกิ่งพันธุ์ดี ได้แก่ กิ่งพันธุ์ส้มโอขาวใหญ่ กิ่งพันธุ์ฝรั่งกิมจู และกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นพิจิตร ให้กับเกษตรกรเแปลงต้นแบบขยายผล จำนวน 10 ราย ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตัวอย่างตามพระราชดำริในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมแปลงต้นแบบการทำสวนไม้ผลพันธุ์ดี สร้างรายได้เสริม และเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี ให้กับเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสุทธิดา บูชารัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชตระกลูถั่ว(ถั่วลิสง) ณ หมู่5 บ้านหัวฝาย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้มาร่วมงาน 100 คน

ติดตามผลการดำเนินงานทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ติดตามผลการดำเนินงานทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพกระเจียวที่ได้มาตรฐานแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมแปลงต้นแบบการจัดการดินปุ๋ยและการป้องกันกำจัดโรครากและโคนเน่าของทุเรียน ซึ่งรับผิดชอบดำเนินงานโดย นายอำพล พรหมเมศร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ณ แปลงกระเจียวหวานและแปลงทุเรียนน้ำแร่ ของเกษตรกร อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสา พัฒนาศูนย์ ” ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบโรงเรือนและซ่อมแซมโรงเรือน เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะต้นกล้ากัญชา โครงการผลิตกัญชา กัญชง 1 ล้านต้น

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสา พัฒนาศูนย์ ” ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบโรงเรือนและซ่อมแซมโรงเรือน เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะต้นกล้ากัญชา โครงการผลิตกัญชา กัญชง 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์มีเป้าหมายการผลิตต้นกล้ากัญชาจำนวน 48,000 ต้น และจะเริ่มส่งมอบต้นกล้ากัญชาให้กับผู้ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชาจากกรมวิชาการเกษตรได้ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 พร้อมกันนี้ได้เตรียมต้นกล้ากัญชงจำนวน 4 สายพันธุ์ เพื่อดำเนินการปลูกทดสอบพันธุ์ในโครงการทดสอบพันธุ์กัญชงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ประเทศไทย