ร่วมกิจกรรมรวมใจอาสาพัฒนาศูนย์ฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมรวมใจอาสาพัฒนาศูนย์ฯ ทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้ริมรั้ว และกำจัดวัชพืชริมถนนภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ อำเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมประชุมการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางภรภัทร สายบุตรนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ผู้แทนหัวหน้าด่านตรวจพืชช่องจอม ร่วมประชุมการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู โดยมีนายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอบ้านกรวด เป็นประธานการประชุม ณ อาคารจุดประสานงานไทย – กัมพูชา ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นนายอำเภอบ้านกรวด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ได้เดินทางไปร่วมประชุมหารือชี้แจงข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติในการเปิดจุดผ่อนปรนร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา ณ จุดผ่อนปรนฝั่งประเทศกัมพูชา

กิจกรรม รวมใจอาสาพัฒนาศูนย์ฯ

วันที่ 30 กันยายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมรวมใจอาสาพัฒนาศูนย์ฯ ทำความสะอาดอาคารพัสดุ และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบอาคารพัสดุ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ อำเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จัดประชุม เสวนาเกษตร เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระเจียว

วันที่ 26 กันยายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายอำพล พรหมเมศร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุม เสวนาเกษตร เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระเจียว การทดลอง ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระเจียวที่ได้รับมาตรฐานแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเกษตรกรทดสอบเทคโนโลยีฯในโครงการและผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาจำนวน 8 ราย ณ แปลงเกษตรกร อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

กิจกรรม รวมใจอาสาพัฒนาศูนย์ฯ

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม รวมใจอาสาพัฒนาศูนย์ฯ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ พื้นที่บริเวณรอบอาคารบริการวิชาการ บ้านพัก และโรงเรือนเพาะชำ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ อำเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อพก.)

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อพก.) โดยมีนายอนุพงษ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม และคณะอนุกรรมการฯ จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การผลิตชีวภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การผลิตชีวภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ โดยมีนางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ และบุคลากร ศวพ.บุรีรัมย์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในโอกาสนี้ได้มอบต้นกล้ากัญชาให้ประชาชน ครัวเรือนละ 2 ต้น ตาม “โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา กัญชง 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์” ?? ประชาชนที่ประสงค์รับต้นกล้ากัญชาสามารถลงทะเบียนได้ที่เว๊บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร หรือตาม QR code ตามรูป ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถรับต้นกล้าได้ที่หน่วยงานที่ระบุไว้ตามที่ลงทะเบียน หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ โทร 044 617022

ร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายอำพล พรหมเมศร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายพัทยา เทพเดช เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภายในงานมีพิธีมอบผลผลิตภายในฟาร์ม ฯ ให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 10 คน และจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วนราชการ ร่วมกันปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณฟาร์ม ฯ

ร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ดังนี้ 1) เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ด้านหน้าหอพระพุทธสิหิงค์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(หลังเดิม) 2) เวลา 08.00 น.พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา และ 3) เวลา 16.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวพิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตร โดยมีการบูรณาการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติมอบพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร แก่ผู้มารับบริการที่คลินิกพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ และมีผู้มารับบริการคำปรึกษาด้านพืชและรับพันธุ์พืช ณ จุดบริการคลินิกพืช หอประชุมที่ว่าการอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 250 คน