ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การขออนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี

วันที่ 24 ต.ค. 61 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายชูชาติ วรรณวิศาล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การขออนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ในงานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ลักษณะโรคใบด่างมันสำปะหลัง

โรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัส cassava mosaic virus  ซึ่งโรคนี้ระบาดในประเทศกัมพูชา ยังไม่แพร่ระบาดในประเทศไทย ซึ่งโรคนี้แพร่ระบาดจากการนำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูกต่อ และมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะโดยสามารถดูดน้ำเลี้ยงจากต้นมันที่เป็นโรคแล้วนำไปปล่อยต้นอื่นได้ ซึ่งอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลังใบจะลดรูป แคระแกร็น ยอดหงิก ซึ่งบางครั้งอาการยอดหงิกที่เกิดจากการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้ง และอาการข้างเคียงของการโดนสารกำจัดวัชพืชจะมีอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งอาจทำให้ผู้ปลูกมันสำปะหลังเข้าใจผิดได้ ซึ่งหากผู้ปลูกมันสำปะหลังท่านใดพบเห็นอาการลักษณะตามภาพประกอบและไม่แน่ใจว่าเป็นโรคดังกล่าวหรือไม่สามารถแจ้งและประสานสำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านอยู่ หรือแจ้งทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ประจำจังหวัดได้