ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวพิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตร โดยมีการบูรณาการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติมอบพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร แก่ผู้มารับบริการที่คลินิกพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ และมีผู้มารับบริการคำปรึกษาด้านพืชและรับพันธุ์พืช ณ จุดบริการคลินิกพืช หอประชุมที่ว่าการอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 250 คน

โครงการฟาร์มตัวอย่างตัวอย่างตามพระราชดำริในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายอำพล พรหมเมศร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายพัทยา เทพเดช เจ้าพนักงานการเกษตร มอบกิ่งพันธุ์ดี ได้แก่ กิ่งพันธุ์ส้มโอขาวใหญ่ กิ่งพันธุ์ฝรั่งกิมจู และกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นพิจิตร ให้กับเกษตรกรเแปลงต้นแบบขยายผล จำนวน 10 ราย ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตัวอย่างตามพระราชดำริในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมแปลงต้นแบบการทำสวนไม้ผลพันธุ์ดี สร้างรายได้เสริม และเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี ให้กับเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสุทธิดา บูชารัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชตระกลูถั่ว(ถั่วลิสง) ณ หมู่5 บ้านหัวฝาย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้มาร่วมงาน 100 คน

ติดตามผลการดำเนินงานทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ติดตามผลการดำเนินงานทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพกระเจียวที่ได้มาตรฐานแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมแปลงต้นแบบการจัดการดินปุ๋ยและการป้องกันกำจัดโรครากและโคนเน่าของทุเรียน ซึ่งรับผิดชอบดำเนินงานโดย นายอำพล พรหมเมศร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ณ แปลงกระเจียวหวานและแปลงทุเรียนน้ำแร่ ของเกษตรกร อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสา พัฒนาศูนย์ ” ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบโรงเรือนและซ่อมแซมโรงเรือน เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะต้นกล้ากัญชา โครงการผลิตกัญชา กัญชง 1 ล้านต้น

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสา พัฒนาศูนย์ ” ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบโรงเรือนและซ่อมแซมโรงเรือน เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะต้นกล้ากัญชา โครงการผลิตกัญชา กัญชง 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์มีเป้าหมายการผลิตต้นกล้ากัญชาจำนวน 48,000 ต้น และจะเริ่มส่งมอบต้นกล้ากัญชาให้กับผู้ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชาจากกรมวิชาการเกษตรได้ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 พร้อมกันนี้ได้เตรียมต้นกล้ากัญชงจำนวน 4 สายพันธุ์ เพื่อดำเนินการปลูกทดสอบพันธุ์ในโครงการทดสอบพันธุ์กัญชงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ประเทศไทย

จัดการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสารวัตรเกษตรอาสา การเลือกซื้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และการควบคุมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ปุ๋ย วัตถุอันตรายทางกานเกษตร และเมล็ดพันธุ์ควบคุม) ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประชาสัมพันธ์เผยแพร่การใช้แอพลิเคชั่น รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร ให้แก่เกษตรกรสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้ง 23 อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสุพรรณ แก้ววิจิตร์ นักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช มาตรฐานการผลิตพืช เข้าตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์เพื่อทดสอบการใช้แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ 9000-2564 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดสีเขียว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 10 แปลง

ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ขอนแก่น 6 ให้กับเกษตรกรแปลงต้นแบบขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายอำพล พรหมเมศร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ขอนแก่น 6 ให้กับเกษตรกรแปลงต้นแบบขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมแปลงต้นแบบการปลูกพืชแซมในแปลงเสาวรส สร้างรายได้เสริม และเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ถั่วลิสง ขอนแก่น 6 ให้กับเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ณ บ้านผไทรวมพล ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

จัดอบรมเกษตรกร การใช้และเลี้ยงขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ภายใต้โครงการวิจัย การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกร การใช้และเลี้ยงขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ภายใต้โครงการวิจัย การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ โดยถ่ายทอดความรู้สาธิตและฝึกปฏิบัติ การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แมลงหางหนีบขาวงแหวน การผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง การผลิตและขยายเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส (ชีวภัณฑ์บีที) และเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส (ชีวภัณฑ์บีเอส) เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชและโรคพืชให้แก่เกษตรกร 40 ราย ณ กลุ่มผู้ปลูกผักบ้านแดงใหญ่ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

จัดอบรมเกษตรกร การใช้และเลี้ยงขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ภายใต้โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกร การใช้และเลี้ยงขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ภายใต้โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ โดยถ่ายทอดความรู้สาธิตและฝึกปฏิบัติ การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แมลงหางหนีบขาวงแหวน และการขยายเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม เพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชให้แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย ณ กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกอ้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์