อบรมเกษตรกร เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อายุสั้นหลังนา ในโครงการข้าวอินทรีย์ล้านไร่

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสุทธิดา บูชารัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อายุสั้นหลังนา ในโครงการข้าวอินทรีย์ล้านไร่ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 100 ราย ณ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ร่วมงานพิธี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

  

วันที่ 14 พ.ย. 61 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์  มอบหมายให้  นางสุทธิดา บูชารัมย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก ศวพ.บุรีรัมย์ ร่วมงานพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561  เพื่อประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ  หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ร่วมงานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่ 25 ต.ค. 61 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายชูชาติ วรรณวิศาล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และ น.ส.พิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานดังนี้ ให้คำแนะนำในการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง และเรื่องการป้องกันกำจัดโรคและแมลงมันสำปะหลัง พร้อมแจกจ่ายต้นอัญชัญ พันธุ์เทพรัตน์ไพลิน 63 มอบให้เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์