จัดการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตรเกษตรอาสา ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสารวัตรเกษตรอาสา การเลือกซื้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และการควบคุมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ปุ๋ย วัตถุอันตรายทางกานเกษตร และเมล็ดพันธุ์ควบคุม) ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประชาสัมพันธ์เผยแพร่การใช้แอพลิเคชั่น รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร ให้แก่เกษตรกรสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้ง 23 อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสุพรรณ แก้ววิจิตร์ นักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช มาตรฐานการผลิตพืช เข้าตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์เพื่อทดสอบการใช้แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ 9000-2564 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดสีเขียว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 10 แปลง

ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ขอนแก่น 6 ให้กับเกษตรกรแปลงต้นแบบขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายอำพล พรหมเมศร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ขอนแก่น 6 ให้กับเกษตรกรแปลงต้นแบบขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมแปลงต้นแบบการปลูกพืชแซมในแปลงเสาวรส สร้างรายได้เสริม และเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ถั่วลิสง ขอนแก่น 6 ให้กับเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ณ บ้านผไทรวมพล ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

จัดอบรมเกษตรกร การใช้และเลี้ยงขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ภายใต้โครงการวิจัย การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกร การใช้และเลี้ยงขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ภายใต้โครงการวิจัย การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ โดยถ่ายทอดความรู้สาธิตและฝึกปฏิบัติ การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แมลงหางหนีบขาวงแหวน การผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง การผลิตและขยายเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส (ชีวภัณฑ์บีที) และเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส (ชีวภัณฑ์บีเอส) เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชและโรคพืชให้แก่เกษตรกร 40 ราย ณ กลุ่มผู้ปลูกผักบ้านแดงใหญ่ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

จัดอบรมเกษตรกร การใช้และเลี้ยงขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ภายใต้โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกร การใช้และเลี้ยงขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ภายใต้โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ โดยถ่ายทอดความรู้สาธิตและฝึกปฏิบัติ การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แมลงหางหนีบขาวงแหวน และการขยายเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม เพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชให้แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย ณ กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกอ้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปลูก และการขึ้นทะเบียนปลูกกัญชา รายการพอเพียงเพื่อเพียงพอ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวพิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายอำพล พรหมเมศร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การปลูก และการขึ้นทะเบียนปลูกกัญชา ในรายการ พอเพียงเพื่อเพียงพอ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ความถี่ 101.75 MHz

ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสาวพิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาชนมาร่วมงาน 150 คน โดย ศวพ.บุรีรัมย์ ให้บริการคำปรึกษาการปลูก ดูแลรักษาพืช การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช รวมถึงจ่ายแจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจรจำนวน 150 ต้น+5

จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

วันที่ 19 พ.ค. 2565 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสาวพิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนฯ โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ปี 2565 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองปล่อง ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โดยมีเกษตรกรร่วมอบรม 20 ราย

ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์

วันที่ 21 เมษายน 2565 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ โดยมีนางประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ คณะผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และบุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ร่วมให้การตอนรับและรับมอบนโยบายฯ ในการนี้รองอธิบดีได้เยี่ยมชมการผลิตพืชสกุลกัญชาแบบครบวงจร และมอบใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืชสมุนไพร (กัญชง) ให้กับวิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 18 เม.ย. 2565 น.ส.สุธาทิพย์ การรักษา ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ น.ส.พิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เทคโนโลยีการผลิตพืชผัก) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ปี 2565 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 13 บ้านหนองหัวช้างพัฒนา ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีเกษตรกรร่วมอบรม 25 ราย