อบรมเกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการปลูกผักเเละเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

    

วันที่ 5 มี.ค.62 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการปลูกผักเเละเพาะเห็ดในถุงพลาสติก โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี น.ส.สุธาทิพย์ การรักษา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรูู้หัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีการปลูกผัก และนายพัทยา เทพเดช เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรสาธิตการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ณ บ้านเเท่นทัพไทย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ (admin:nungning)

ลงพื้นที่สร้างการรับรู้เรื่องหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)

วันที่ 6 ก.พ.62 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ น.ส.พิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ในนามศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ (admin:nungning)

ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 ม.ค.62 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.บุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยภายในงานจัดประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (admin:nungning)

ร่วมงานรัญพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

วันที่ 17 ม.ค.62 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ น.ส.กรแก้ว ทองเหลื่อม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.บุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยภายในงานจัดประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี ต่อพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ (admin:nungning)

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่(งา)หลักสูตร เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตงาดำและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 9-10 มกราคม 2562 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสุทธิดา บูชารัมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่(งา) หลักสูตร เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตงาดำและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ศาลาประขาคม ม.8 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 42 ราย ทั้งนี้ได้เชิญทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี มาให้ความรู้ด้านการแปรรูปงาเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่นการทำงาแผ่น โลชั่นน้ำมันงา สบู่เหลวงาดำ เป็นต้น

ร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และการใช้ปัจจัยทดแทนสารเคมี

วันที่ 24-25 ธ.ค. 61 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน พ.ร.บ. ศวพ.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ควา่มรู้เกษตรกรในงาน โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หัวข้อเรื่อง การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และการใช้ปัจจัยทดแทนสารเคมี ครั้งที่1 ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านโนนสวรรค์ อ.บ้านด่าน และ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักปลอดภัย อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ (admin:nungning)

จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์มอบหมายให้ นางสุทธิดา บูชารัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ศพก.อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 33 ราย (admin:nungning)

อบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

วันที่ 20 ธ.ค.61 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสุทธิดา บูชารัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ศพก.อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย (admin:nungning)

อบรมเกษตรกร เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อายุสั้นหลังนา ในโครงการข้าวอินทรีย์ล้านไร่

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสุทธิดา บูชารัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อายุสั้นหลังนา ในโครงการข้าวอินทรีย์ล้านไร่ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 100 ราย ณ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ร่วมงานพิธี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

  

วันที่ 14 พ.ย. 61 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์  มอบหมายให้  นางสุทธิดา บูชารัมย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก ศวพ.บุรีรัมย์ ร่วมงานพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561  เพื่อประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ  หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์