อบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

วันที่ 20 ธ.ค.61 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสุทธิดา บูชารัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ศพก.อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย (admin:nungning)

อบรมเกษตรกร เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อายุสั้นหลังนา ในโครงการข้าวอินทรีย์ล้านไร่

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสุทธิดา บูชารัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่อายุสั้นหลังนา ในโครงการข้าวอินทรีย์ล้านไร่ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 100 ราย ณ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ร่วมงานพิธี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

  

วันที่ 14 พ.ย. 61 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์  มอบหมายให้  นางสุทธิดา บูชารัมย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก ศวพ.บุรีรัมย์ ร่วมงานพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561  เพื่อประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ  หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ร่วมงานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่ 25 ต.ค. 61 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายชูชาติ วรรณวิศาล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และ น.ส.พิกุลทอง สุอนงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานดังนี้ ให้คำแนะนำในการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง และเรื่องการป้องกันกำจัดโรคและแมลงมันสำปะหลัง พร้อมแจกจ่ายต้นอัญชัญ พันธุ์เทพรัตน์ไพลิน 63 มอบให้เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์

เลขที่  79  หมู่  9  ตำบล  บ้านยาง   อำเภอ เมือง   จังหวัด  บุรีรัมย์   31000

หมายเลขโทรศัพท์   044 – 617022 – 23  

ติดต่อ งานใบอนุญาต และงาน  GAP  กด  102

ติดต่อ งานวิชาการ   กด  103  

ติดต่อ งานการเงิน และงานพัสดุ   กด 104

ติดต่อ งานธุรการ  กด   0

ส่งแฟ็กซ์   กด  107

e-mail : burirum.doa@gmail.com

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การขออนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี

วันที่ 24 ต.ค. 61 นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.ศวพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายชูชาติ วรรณวิศาล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การขออนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ในงานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ลักษณะโรคใบด่างมันสำปะหลัง

โรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัส cassava mosaic virus  ซึ่งโรคนี้ระบาดในประเทศกัมพูชา ยังไม่แพร่ระบาดในประเทศไทย ซึ่งโรคนี้แพร่ระบาดจากการนำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูกต่อ และมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะโดยสามารถดูดน้ำเลี้ยงจากต้นมันที่เป็นโรคแล้วนำไปปล่อยต้นอื่นได้ ซึ่งอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลังใบจะลดรูป แคระแกร็น ยอดหงิก ซึ่งบางครั้งอาการยอดหงิกที่เกิดจากการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้ง และอาการข้างเคียงของการโดนสารกำจัดวัชพืชจะมีอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งอาจทำให้ผู้ปลูกมันสำปะหลังเข้าใจผิดได้ ซึ่งหากผู้ปลูกมันสำปะหลังท่านใดพบเห็นอาการลักษณะตามภาพประกอบและไม่แน่ใจว่าเป็นโรคดังกล่าวหรือไม่สามารถแจ้งและประสานสำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านอยู่ หรือแจ้งทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ประจำจังหวัดได้